...گویند سرانجام ندارید شما ... مائیم که بی هیچ سرانجام خوشیم